ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า 
และผู้ประกอบธุรกิจจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้า 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอคืนสินค้าจากผู้บริโภค