https://drive.google.com/file/d/1RS0W4iYFiAl7MhIezBU5qg90zPwkhz2C/view?usp=sharing

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับ เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่จำเป็น เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รายละเอียดตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.คำนิยาม

1.1 บริษัท หมายถึง บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

1.2 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทมีการเก็บ รวบรวมการใช้ หรือเปิดเผย

1.3 ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบ คุกกี้ บันทึกประวัติการใช้งาน เป็นต้น 

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

1.6 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ หมายถึง ข้อมูลเพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดการจ้างงาน ประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทงานที่จ้าง อาชีพ ยศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา สถานที่ศึกษา เป็นต้น

1.8 คุกกี้ (Cookie) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้

งานเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไชต์ดันทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูเว็บไซต์ดังกล่าว

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว หรือความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยมีแหล่งที่มาและหลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

2.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มทั้งใน รูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ การตอบแบบสอบถาม การสมัครงาน การลงนามในสัญญาหรือเอกสาร หรือเมื่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางที่กำหนด เป็นต้น

2.2 เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันตามสัญญาให้บริการ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท ด้วยการใช้คุกกี้ หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

2.3 เก็บรวบรวมจากรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการภายนอก อันได้แก่สื่อสังคม ออนไลน์ (social media) หรือจากแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับบริษัท เพื่อเชื่อมต่อระหว่างบัญชีผู้ใช้งานที่มีกับผู้ให้บริการภายนอกและบริการของบริษัท ใน กรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยแก่บริษัท จะเป็นไปตามการตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็น ส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกรายนั้น

2.4 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการเปิดเผยโดยบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเพื่อขอความยินยอมใน การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 เพื่อประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท ทั้งที่มี ผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

3.2 เพื่อประโยชน์ในการยืนยัน หรือระบุตัวตนเมื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ การทำสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา และการ ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทมีความปลอดภัยและเป็น ความลับ This documer 

3.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งมอบ สินค้าหรือของสัมมนาคุณแก่ลูกค้า ตามข้อมูลหรือภูมิลำเนาที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท 

3.4 เพื่อติดต่อลูกค้า ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) โทรศัพท์ ข้อความ SMS อีเมล (E-mail) หรือไปรษณีย์ หรือผ่าน ช่องทางอื่นใด สำหรับสอบถามหรือแจ้งให้ทราบ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า สำรวจความคิดเห็น แจ้ง ข้อมูลข่าวสาร หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น

 3.5 เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สำหรับการเข้าใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบการสื่อสารการตลาด และกิจกรรมการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ สำรวจ วิจัยและพัฒนาการจัดหาสินค้าและบริการ พัฒนาการให้บริการ จัดทำและนำส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการโฆษณา ภายในบริษัท ในกลุ่มหรือเพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ โปรโมชั่น

ต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจของลูกค้า รวมถึง ใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผ่านการทำโฆษณาภายในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้เท่านั้น และจะกำกับ ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท มิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สาม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

4.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อการปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4.3 เป็นการจำเป็นตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา

4.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

4.5 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

4.6 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

4.7 เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการศึกษา การวิจัย หรือการจัดทําสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 

 5. การดำเนินงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการรักษา ความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องการการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย Comments List ( 0) Find This document has no comments 

5.2 อบรมส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ และการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และแนวปฏิบัติด้านการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

6.1 สิทธิในการขอถอน หรือยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยสิทธิ์ตามกฎหมาย และจะไม่กระทบต่อข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้รวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยมาก่อนโดยชอบแล้ว 

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ รวมถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคําขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามคําสั่งศาล 

6.3 สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บข้อมูล เว้นแต่เป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับมาจากการใช้สิทธิเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บ

6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท

6.7 สิทธิในการร้องเรียนต่อบริษัท หากพบว่าบริษัทกระทำไม่ถูกต้อง

7. การใช้คุกกี้ (Cookie)

เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ บริษัทอาจจะใช้ระบบคุกกี้ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของ ผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์

คุกกี้ เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในรูปแบบ text file ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้งานในขณะการใช้งานหรือกระทำกิจกรรมใดๆ ครั้งแรกระบบในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ งานระบบเว็บไซต์ในครั้งต่อไป คุกกี้จะถูกเรียกใช้ในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผลเมื่อสิ้นสุด การใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัท หรือจนกว่าผู้ใช้งานจะทำการลบคุกกี้นั้นด้วยตนเอง หรือกระทำการที่ ไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หรือหากผู้ใช้งานไม่ได้กลับมาใช้เว็บไซต์บริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี คุกกี้เหล่านี้ จะถูกลบเองโดยอัตโนมัติ

โดยบริษัทมีการจัดเก็บคุกกี้ จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูล บริษัทจะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการสำหรับระบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็นการร้องขอตามกฎหมาย

2) คุกกี้ที่จัดเก็บสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ บริษัทมีระบบการให้บริการในการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล หรือใช้ บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่างๆ ประเภทการ

สืบค้นผู้ใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัท มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์ ของบริษัทเท่านั้น

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว IA

 9. ช่องทางการติดต่อของบริษัท

 เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อบริษัท เพื่อเสนอแนะ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร 02-295-0411 โทรศัพท์ 02-295-4545 ul www.occ.co.th อีเมล์: dpo@occ.co.th นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป